Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου (παλιό Νοσοκομείο),

την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου και ώρα 14:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης.

Το κατεπείγον προκύπτει: α) από το γεγονός ότι στην παρούσα αναμόρφωση εκτός των άλλων έχει ενισχυθεί και ο Κ.Α. εξόδων 00-6492, που αφορά «δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων», προκειμένου να καταχωρηθεί η τελεσίδικη απόφαση με αριθ. 247/14 του Εφετείου Πατρών, που αφορά αναδρομικά σχολικών φυλάκων ποσού 875.140,00€ πλέον εργοδοτικών εισφορών με σκοπό να ενταχθεί στην διαδικασία εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μέσω ΥΠ.ΕΣ., για εξόφληση της από την χρηματοδότηση που έλαβε  ο Δήμος και β) για την αποδοχή ποσού από το Υπουργείο  Εσωτερικών

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έγκριση 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014

2. Αποδοχή πίστωσης από Υπ.ΕΣ ποσού 55.625,00€ από «10η (11ο δωδεκατη μόριο) εντολή ΣΑΤΑ 2014.