Αίγιο: Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση χρήσης του Τουριστικού Περιπτέρου

Σαν πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των 6.048 ευρώ το μήνα

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας διακηρύσσει ότι την Δευτέρα 30 Μαρτίου και ώρα 13.00, στην έδρα αυτού στην οδό Ψαρρών 2, θα διενεργηθεί δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση χρήσης του Τουριστικού Περιπτέρου εμβαδού 182,70τ.μ. μαζί με χώρο της ομώνυμης πλατείας εμβαδού 250τ.μ. περίπου, καθώς και αποθηκευτικού χώρου εμβαδού 40τ.μ. κάτω από την ως άνω πλατεία, που βρίσκονται εντός των ορίων της χερσαίας ζώνης λιμένα Αιγίου. Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής με ανοικτές προσφορές με συνέχιση του διαγωνισμού με προφορικές προσφορές. Σε κάθε περίπτωση αν παρέλθει χρονικό διάστημα δέκα λεπτών της ώρας χωρίς νέα προσφορά, η δημοπρασία θεωρείται ότι έλαβε τέλος. Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε έξι χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Ο πλειοδότης που θα προκύψει από τον πλειοδοτικό διαγωνισμό μπορεί να αιτηθεί την εκ νέου παραχώρηση του ως άνω ακινήτου για διάστημα τριών επιπλέον ετών, στα πλαίσια του άρθρου 24 του Ν 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 14 της παρούσας διακήρυξης. Η απόφαση παραχώρησης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Αιγιαλείας θα εγκριθεί από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Σαν πρώτη προσφορά του ανταλλάγματος ορίζεται το ποσό των έξι χιλιάδων σαράντα οκτώ ευρώ (6.048,00 €) το μήνα, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο με προσαύξηση 2 %. Το αντάλλαγμα θα καταβάλλεται κάθε μήνα και μέσα στο πρώτο πενθήμερο του μήνα, στα γραφεία του Δ.Λ.Τ. Αιγιαλείας με την έκδοση απόδειξης είσπραξης. Καθυστέρηση πέραν του μηνός συνεπάγεται αυτοδίκαια αποβολή του χρήστη από το χώρο.