Αιγιάλεια: Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την ανάγκη λήψης δανείου ποσού 5.500.000€

Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Οκτωβρίου και ώρα 7.30μ.μ. στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Δ.Κ. Αιγίου (παλιό Νοσοκομείο) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

 1. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/ 2007 (μεταξύ Δήμου Αιγιαλείας και Δήμου Καλαβρύτων) για την υλοποίηση του έργου «Εσωτερικό δίκτυο Ύδρευσης Καλαβρύτων».

2. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/ 2007(μεταξύ Δήμου Αιγιαλείας και Δήμου Καλαβρύτων)  για την υλοποίηση του έργου «΄Εργα Ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Παϊων».

3. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/ 2007 (μεταξύ Δήμου Αιγιαλείας και Δήμου Καλαβρύτων) για την υλοποίηση του έργου «Αποκαταστάσεις Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Καλαβρύτων».

4. Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑ Αιγίου για το έτος 2012.

5. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για τη μετάβαση και διαμονή αντιπροσωπείας του Δήμου (Δημάρχου – Αντιδημάρχων) στη Θεσσαλονίκη για την έκθεση «POLIS 2011».

6. ΄Εγκριση απολογισμού οικ. έτους 2009 του τέως Δήμου Ακράτας.

7.  Εγκριση απολογισμού οικ. έτους 2009 του τέως Δήμου Ερινεού.

8. ΄Εγκριση απολογισμού οικ. έτους 2010 του τέως Δήμου Αιγίου.

9.  Εγκριση απολογισμού οικ. έτους 2010 του τέως Δήμου Ερινεού.

10. Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2010 του τέως Δήμου Συμπολιτείας.

11. ΄Εγκριση απολογισμού οικ. έτους 2010 του τέως Δήμου Διακοπτού.

12. ΄Εγκριση απολογισμού οικ. έτους 2010 του τέως Δήμου Ακράτας.

13. ΄Εγκριση απολογισμού οικ. έτους 2010 του τέως Δήμου Αιγείρας.

14.  Επισκευή – διαρρύθμιση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Μοναστηρίου.

15. Υποβολή πρότασης του Δήμου Αιγιαλείας προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007 – 2013 «Αλέξανδρος Μπαλταζής» για Αποπεράτωση επισκευή παλαιού σχολείου Τ.Κ. Πτέρης και μετατροπή του σε Κέντρο Περιβαλλοντικής δραστηριότητας – κατασκευή ανοικτού θεάτρου, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου και ανάπλαση  δρόμου σύνδεσης με κεντρικό δρόμο.

16. Υποβολή πρότασης του Δήμου Αιγιαλείας προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007 – 2013 «Αλέξανδρος Μπαλταζής» για Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής στην Τ. Κ. Αμπελοκήπων.

17. Υποβολή πρότασης του Δήμου Αιγιαλείας προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007 – 2013 «Αλέξανδρος Μπαλταζής» για Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου για την εξυπηρέτηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Τ.Κ. Πτέρης.

18. Υποβολή πρότασης του Δήμου Αιγιαλείας προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007 – 2013 «Αλέξανδρος Μπαλταζής» για Ανάπλαση πλατείας και επισκευή παλαιού σχολείου και κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Περιθωρίου.

19. Υποβολή πρότασης του Δήμου Αιγιαλείας προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007 – 2013 «Αλέξανδρος Μπαλταζής» για Ανάπλαση πλατείας, κεντρικού δρόμου και πεζοδρόμων και επισκευή – διαμόρφωση κοινοτικού καταστήματος της Τ.Κ. Πλατάνου.

20. Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης 16 του ΕΠ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» με αντικείμενο τη λειτουργία προγράμματος προληπτικής ιατρικής στο Δήμο.

21. Έγκριση εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του προγράμματος με τον τίτλο «Επαγγελματική κατάρτιση εργαζομένων ΛΑΕΚ (0,45%) έτους 2011 για τους εργαζομένους του Δήμου Αιγιαλείας.

22. Έγκριση προϋπολογισμού Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α).

23. Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του προγράμματος με τον τίτλο «Βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δ. Ελλάδος» προγράμματα ΕΣΠΑ.

24. Έγκριση συνδιοργάνωσης Φιλανθρωπικής εκδήλωσης – Συναυλίας του Δήμου Αιγιαλείας με την Ελληνική Ραδιοφωνία (ΕΡΑ), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εθελοντών Αιμοδοτών και τους Συλλόγους Εθελοντών Αιμοδοτών Ανατολικής Αιγιαλείας ΔΕΣΜΟΣ

25.  Έγκριση ίδρυσης ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου στον 5ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Μυρτιάς σε συνεργασία με την μη Κυβερνητική οργάνωση «Έδρα».

26. Διαγραφή χρεών οφειλετών του πρώην Δήμου Ακράτας και επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων

-Ακολουθεί στις 9μ.μ. η συζήτηση και η λήψη απόφασης  επί εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με ανάγκη λήψης δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 5.500.000€ και έγκριση των όρων αυτού.