Ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός για τη μεταφορά των συμπυκνωμένων απορριμμάτων του Δήμου Αιγιαλείας

Ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ η μεταφορά των σκουπιδιών σε ΧΥΤΑ

Μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, θα διεξαχθεί στις 27 Μαρτίου στις 10π.μ. ο ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός για τη μεταφορά συμπυκνωμένων απορριμμάτων του Δήμου Αιγιαλείας και απόρριψή τους σε ΧΥΤΑ για το 2015. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει 4 εργάσιμες μέρες μετά την υποβολή τους, δηλαδή στις 6 Απριλίου 2015. Η διαδικασία αφορά στην μεταφορά σκουπιδιών για χρονικό διάστημα περίπου 250 ημερών για να καλύψει τις ανάγκες του Δήμου για έναν χρόνο περίπου. Τα απορρίμματα θα τοποθετούνται εντός φορτηγών με κιβωτάμαξα, καλυμμένων κατάλληλα ή εντός κλειστών και στεγανών απορριμματοκιβωτίων (containers) ή ανοιχτών απορριμματοκιβωτίων καλυμμένων κατάλληλα και θα μεταφέρονται προς απόρριψη σε νόμιμο ΧΥΤΑ με φορτηγά οχήματα αναλόγου ικανότητας σε μέση απόσταση 220 χιλιόμετρα περίπου από τον χώρο φόρτωσης, δηλαδή την έδρα του Δήμου Αιγιαλείας. Ο προϋπολογισμός της εργασίας είναι συνολικά 1.055.340 € (συμπ.ΦΠΑ) και αφορά στη μεταφορά και απόρριψη συμπυκνωμένων απορριμμάτων από τις Δημοτικές Ενότητες Αιγίου, Συμπολιτείας και Ερινεού. Άρα και το 2015 ο Δήμος Αιγιαλείας θα διαθέσει μια συνολική δαπάνη που ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ για τη μεταφορά των σκουπιδιών του σε ΧΥΤΑ.

Οι Αιγιαλείς πληρώνουν 4.000€ την ημέρα για τη μεταφορά των σκουπιδιών τους

Όπως αναφέρει η «Πελοπόννησος» της Κυριακής η προκήρυξη κάνει λόγο για τη μεταφορά περίπου 40 τόνων απορριμμάτων ημερησίως και για 250 εργάσιμες ημέρες. 40 τόνοι επί 250 εργάσιμες ημέρες μας κάνουν 10.000 τόνους απορριμμάτων. Αν διαιρέσουμε το 1 εκατομμύριο ευρώ της συνολικής δαπάνης με τους 10.000 τόνους, προκύπτει ότι οι Αιγιαλείς επιβαρύνονται μόνο για τη μεταφορά των σκουπιδιών τους με 100 ευρώ τον τόνο. Που, επίσης, πάει να πει ότι πληρώνουν για τη μεταφορά και μόνο των σκουπιδιών τους, περίπου 4.000 ευρώ την ημέρα.

Την Τετάρτη 18 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί ημερίδα στο Αίγιο με την συμμετοχή των τοπικών φορέων, στο πλαίσιο της διαβούλευσης που ξεκίνησε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τον επανασχεδιασμό του συστήματος διαχείρισης.