Εκατόν εξήντα νέες προσλήψεις Συμβολαιογράφων / Πως κατανέμονται οι κενές θέσεις στην Περιφέρεια Εφετείου Πατρών

Home Αχαϊκά Εκατόν εξήντα νέες προσλήψεις Συμβολαιογράφων / Πως κατανέμονται οι κενές θέσεις στην Περιφέρεια Εφετείου Πατρών

Παρασκευή, 23 Σεπτέμβριος 2011 22:06

Γραπτό διαγωνισμό για την πλήρωση 160 κενών θέσεων συμβολαιογράφων της περιφέρειας κάθε εφετείου προκήρυξε το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 4 Οκτωβρίου στις έδρες των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει έως και τις 29 Σεπτεμβρίου να υποβάλουν στον γραμματέα της οικείας Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν απαραίτητα την έδρα και την περιφέρεια του Ειρηνοδικείου που επιθυμούν να διορισθούν. Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σειρά δικαιολογητικών. Ειδικά για τους υποψηφίους με την ιδιότητα του δικηγόρου απαιτείται προσκόμιση πιστοποιητικού του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι. Επιπλέον θα πρέπει να καταθέσουν αποδεικτικό καταβολής στον γραμματέα της οικείας Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής, ποσού εξέταστρων ύψους 60 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα είναι ενιαίος για όλη τη χώρα και τα θέματα θα είναι κοινά για τους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν σε θέματα: α) Αστικού Δικαίου, β) Εμπορικού Δικαίου, γ) Πολιτικής Δικονομίας, δ) Κώδικα Συμβολαιογράφων, ε) Ειδικών νόμων της οροφοκτησίας και κάθετης ιδιοκτησίας, του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, Δασικού Κώδικα, Φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων από οποιαδήποτε αιτία και τελών χαρτοσήμου, των νόμων για τη σύσταση και τον σκοπό του Οργανισμού Κανονισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, για τη διαδικασία κτηματογράφησης, για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου και για τη λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου. Τα θέματα λαμβάνονται από την ύλη τη σχετική με τα καθήκοντα του συμβολαιογράφου και η εξέταση των μαθημάτων γίνεται με συνθετική παρουσίαση πρακτικού θέματος και ερωτημάτων θεωρητικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν προαιρετικά σε μία έως δύο ξένες γλώσσες.Οι κενές θέσεις συμβολαιογράφων στην Περιφέρεια Εφετείου Πατρών κατανέμονται ως εξής:Ειρηνοδικείο  Αιγιαλείας 1Ειρηνοδικείο Ακράτας 1Ειρηνοδικείο Αποδοτίας (Άνω Χώρα) 1Ειρηνοδικείο Αροανίας 1Ειρηνοδικείο Γαστούνης 1Ειρηνοδικείο Ελευσίνας (Κοντοβάζαινα) 2Ειρηνοδικείο Εχίνου (Κατούνα) 1Ειρηνοδικείο Λαμπείας (Δίβρη) 1Ειρηνοδικείο  Πατρών 3Ειρηνοδικείο Προσχίου (Πλάτανος Ναυπακτίας) 1Ειρηνοδικείο Πύργου 1Ειρηνοδικείο Σαμαίων (Αιγιαλός) 2Ειρηνοδικείο  Σολίου (Μύτικας) 1