Επιδοτούμενα προγράμματα για 160 ανέργους στο Αίγιο / Θα καταρτιστούν στο αντικείμενο των Βασικών Δεξιοτήτων Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΡΙΣ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» θα υλοποιήσει στο Αίγιο, επιδοτούμενα προγράμματα για ανέργους, συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Τίτλος προγράμματος : «Κατάρτιση ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ ». Απευθύνεται σε 160 ανέργους, ανεξαρτήτου εκπαιδευτικού επιπέδου και είναι διάρκειας 100 ωρών. Μετά το πέρας της κατάρτισης οι ωφελούμενοι συμμετέχουν σε δωρεάν εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού στη χρήση Η/Υ. Τα Προγράμματα απευθύνονται σε ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ηλικίας άνω των 18 ετών.

Στους συμμετέχοντες ανέργους θα δοθεί μετά τη λήξη των προγραμμάτων εκπαιδευτικό επίδομα 2,00 € (μικτό) ανά ώρα κατάρτισης. Στα άτομα που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες το επίδομα είναι 3,00 €. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέρχονται για τη συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής, στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ (Σολωμού 24 και Ρούβαλη στο Αίγιο), προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Πρόσφατη φωτογραφία

 Aντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης) ή διαβατηρίου (επικυρωμένο)

 Aντίγραφο τίτλου σπουδών (επικυρωμένο)

 Βεβαίωσης Νόμιμης Παραμονής η Άδεια παραμονής (επικυρωμένο)

 Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας (εν ισχύ) (επικυρωμένο)

 Παραπεμπτικό του ΟΑΕΔ

 A.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α, Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ

 Εκκαθαριστικό Εφορίας Δήλωσης Οικογενειακού Εισοδήματος ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Οι άνεργοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα προαναφερόμενα Προγράμματα Κατάρτισης πρέπει να επικοινωνήσουν με τους εργασιακούς συμβούλους ΚΠΑ- ΟΑΕΔ και να προμηθευτούν παραπεμπτικό για συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του ΚΕΚ ΙΡΙΣ στο Αίγιο στο τηλέφωνο : 26910 22846 Υπεύθυνη : κα Βούλα Δημοπούλου.