Μεταβολές στην διαδικασία αποβολής του…κακοπληρωτή μισθωτή – Ενημέρωση από τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Ακινήτων Αιγιαλείας

Επειδή τις τελευταίες ημέρες γίνεται λόγος για την διαδικασία αποβολής του δύστροπου (κακοπληρωτή) μισθωτή, ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Ακινήτων Αιγιαλείας, ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο, ότι η συγκεκριμένη (ταχεία) διαδικασία αποβολής, προϋπήρχε εδώ και χρόνια, απλά με το νέο νόμο επήλθαν κάποιες μεταβολές και έγιναν πιο σύντομες οι προθεσμίες. Πιο συγκεκριμένα: 1. Η προθεσμία καταβολής των οφειλομένων μισθωμάτων, που τίθεται με την εξώδικη πρόσκληση, μειώθηκε από 30 ημέρες σε 15 ημέρες.

2. Σε περίπτωση επανάληψης της δυστροπίας, καταργήθηκε η υποχρέωση για κοινοποίηση και δεύτερης εξώδικης πρόσκλησης, οπότε εκδίδεται κατευθείαν από το δικαστήριο η διαταγή απόδοσης μισθίου.

3. Διαταγή απόδοσης εκδίδεται τώρα και αν ακόμα έχει λήξει η μίσθωση, αρκεί να αποδεικνύεται με έγγραφο κατατεθειμένο στη Δ.Ο.Υ. η έναρξή της.

4. Με την ίδια διαταγή απόδοσης, ο δύστροπος μισθωτής θα μπορεί τώρα να καταδικάζεται και στην πληρωμή οφειλομένων ενοικίων, λογαριασμών και κοινοχρήστων με απλή προσκόμιση των ανεξόφλητων λογαριασμών.

5. Η εκδιδόμενη διαταγή απόδοσης του μισθίου, θα είναι τώρα εξαρχής τίτλος εκτελεστός, 20 μέρες από την επίδοσή της στο μισθωτή, χωρίς να χρειάζεται πρώτα επίδοση του αντιγράφου της, οπότε μειώνονται κατά μία οι κοινοποιήσεις προς το μισθωτή.

6. Η έκθεση αποβολής του δικαστικού επιμελητή δεν χρειάζεται πλέον να κοινοποιηθεί προς τον αποβληθέντα μισθωτή, αν αυτός δεν έχει γνωστοποιήσει εγγράφως την επόμενη διεύθυνσή του στον εκμισθωτή.

7. Η υποχρέωση του εκμισθωτή να φυλάει υπ’ ευθύνη του τα κινητά πράγματα που εγκατέλειψε ο αποβληθείς μισθωτής στο μίσθιο, τώρα πλέον παραγράφεται αυτόματα με την πάροδο έξι (6) μηνών από την ημέρα αποβολής του.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων κ. Στράτου Παραδιά, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, που έχουν άμεση ισχύ, η δικαιοσύνη θα απονέμεται ταχύτερα και με λιγότερες δαπάνες, θα περιορίζεται κατά το δυνατόν η ζημιά που υφίσταται ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου από την παραμονή μέσα σε αυτό ενός δύστροπου μισθωτή, ο οποίος όχι μόνο δεν καταβάλλει το μίσθωμα, αλλά και δημιουργεί διαρκώς διογκούμενες δαπάνες που ασφαλώς δεν προτίθεται να εξοφλήσει.