Προκήρυξη διαγωνισμού για δικαστικούς επιμελητές / Μία θέση στο Πρωτοδικείο Αιγίου

Home Αιγιάλεια Προκήρυξη διαγωνισμού για δικαστικούς επιμελητές / Μία θέση στο Πρωτοδικείο Αιγίου

Πέμπτη, 18 Απρίλιος 2013 07:26

Τη διενέργεια διαγωνισμού για την πλήρωση 57 οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών προκήρυξε το υπουργείο Δικαιοσύνης, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013 στο Κατάστημα του Εφετείου της έδρας του κάθε Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, ο οποίος είναι ενιαίος για όλη τη χώρα, έχουν όσοι γεννήθηκαν τα έτη 1973 έως και 1991.

Το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από τον διαγωνισμό, οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της πρώτης επιλογής τους αίτηση συμμετοχής στην οποία μπορούν να δηλώσουν και δεύτερη προτίμηση για την περιφέρεια μόνο του Πρωτοδικείου που υπάγεται στην αρμοδιότητα του ίδιου Συλλόγου. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:1. Πιστοποιητικό του οικείου Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών για τη θεωρητική και πρακτική άσκηση.2. Τίτλος σπουδών (πτυχίο Νομικής Σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή ισότιμου αλλοδαπού αναγνωρισμένου από τον νόμο και, για ασκούμενους εγγεγραμμένους πριν από τις 8/5/2012, τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής ή ισότιμο τίτλο αναγνωρισμένο από τον νόμο).3. Υπεύθυνη δήλωση για την ύπαρξη των προσόντων και την έλλειψη των κωλυμάτων συμμετοχής στον διαγωνισμό, όπως αναφέρονται στο εδάφιο α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3, όπως ισχύει και του άρθρου 4 του ν. 2318/1995.4. Απόδειξη καταβολής ποσού πενήντα ευρώ (50 € ) ως εξέταστρα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Πρωτοδικείο Πατρών 1, Πρωτοδικείο Λευκάδας 1, Πρωτοδικείο Αιγίου 1, Πρωτοδικείο Ζακύνθου 1, Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας 1, Πρωτοδικείο Μεσολογγίου 1.