Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στις 7μ.μ.,

στην αίθουσα «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως  κατεπείγοντα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 161.718,99€ από Πρόγραμμα ΟΠΑΑΦ για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

2. Έγκριση  ετήσιου προγράμματος δράσης οικον. έτους 2015 της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας» με διακριτικό τίτλο (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α).

3. Έγκριση αποζημίωσης Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  της  κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής  Επιχείρηση Αιγιαλείας» με διακριτικό τίτλο (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α).

4. Έγκριση  προϋπολογισμού  οικον. έτους  2015 της  κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής   Επιχείρηση  Αιγιαλείας» με διακριτικό τίτλο (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α)».

5. Έγκριση προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας».

6. Έγκριση προϋπολογισμού οικον. έτους 2015  του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας».

7. Έγκριση προϋπολογισμού του Γατείου Κληροδοτήματος οικον.έτους 2015.

8. Έγκριση προϋπολογισμού  Κληροδοτήματος  Π.Χαραλάμπους οικον.  έτους 2015.

9. Eγκριση ισολογισμού Ιδρύματος Υποτροφιών Αναστασίου Αντωνάτου οικον. έτους 2013.

10. Eγκριση προϋπολογισμού Ιδρύματος Υποτροφιών Αναστασίου Αντωνάτου οικον. έτους 2015.

11. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας στην Δ.Ε.Υ.Α. για τον καθαρισμό φρεατίων και αγωγών όμβριων υδάτων.

12. Έγκριση αναγκαιότητας, μελέτης, Προϋπολογισμού και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών, ΚΑΠΗ και τρόφιμα για τα γεύματα αγάπης του Δήμου Αιγιαλείας» έτους 2015.

13.  Έγκριση αναγκαιότητας, μελέτης, προϋπολογισμού  και  τρόπου εκτέλεσης για τη διενέργεια Προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας, όλων των Νομικών του Προσώπων και των Σχολικών Επιτροπών Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης για το 2015».

14. Αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης του έργου με τίτλο  «Αποκατάσταση παλαιάς πέτρινης τοξοτής γέφυρας και αναβάθμιση παλιού μονοπατιού που οδηγεί σε αυτήν ΤΚ Παρασκευής Δήμου Αιγιαλείας» του Μέτρου 41, του άξονα 4, του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» με κωδ. ΟΠΣΑΑ 180416. 

15. Αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση μονοπατιού OTTO WALTER» του Μέτρου 41, του άξονα 4, του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» με κωδ. ΟΠΣΑΑ 180412.

16. Eγκριση αναγκαιότητας της παροχής υπηρεσίας: «Μεταφορά αναπηρικού περιπτέρου επί της συμβολής των οδών Μητροπόλεως και Κ. Θεοδώρου.

17. Έγκριση διάλυσης της αριθ.πρωτ.6997/31-12-10 σύμβασης κατασκευής του έργου : «Περίφραξη δεξαμενής και στατική ενίσχυση» Δ.Ε.Αιγείρας του Δήμου Αιγιαλείας.

18. Στην υπ’ αριθ.5/2014 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Αιγιαλείας, που αφορά την πραγματοποίηση Διημερίδας με θέμα τον Τουρισμό.

19.  Διόρθωση της υπ’ αριθ. 650/14 απόφασης Δ.Σ. περί διαγραφής ποσού 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων του κ. Τσάκωνα Διονυσίου έτους 2011.

20. Καθορισμός χειμερινής αρδευτικής περιόδου και θέσης υδρονομέα στην Τ.Κ. Χρυσανθίου.

21.  Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 26.672,22 € για το έργο «Εργα αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α. στη θέση «Ρήρα» του Δήμου Αιγιάλειας & Προμήθεια εξοπλισμού κινητού σταθμού  μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» υποέργο «Αγορά γης» που χρηματοδοτείται από ΕΣΠΑ.

22. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 33.500,87€ για το έργο «Εργασίες αναβάθμισης υγιεινής και άλλες εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για  την καλή λειτουργία στα παρακάτω  σχολεία του Δ. Αιγίου 1ο, 3Ο, 6Ο, 7Ο, 8ο Δημοτικό, 1ο Γυμνάσιο και 2ο Λύκειο Αιγίου» που χρηματοδο-τείται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.

23. Έγκριση της υπ’ αριθ. 101/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού αγροκτήματος κληροδοτήματος ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του τ. Δήμου Αιγίου

* Θα ακολουθήσει στις 9μ.μ.ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας  για την ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Αιγιαλείας.