Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας την Παρασκευή / Δείτε τα σαράντα δύο θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

Home Αιγιάλεια Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας την Παρασκευή / Δείτε τα σαράντα δύο θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

Δευτέρα, 04 Φεβρουάριος 2013 09:49

H τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου στις 7.30μ.μ.στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Δ..K. Αιγίου (παλιό Νοσοκομείο) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα σαράντα δύο θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 2 /2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α Αιγίου με θέμα : Τιμολογιακή Πολιτική Ύδρευσης-Αποχέτευσης έτους  2013.
 2. Έγκριση της αριθ. 74/2012 απόφασης του Διοικ. Σ. της Δ.Ε.Υ.Α Αιγίου με θέμα «Ανανέωση σύμβασης εκκένωσης βυτίων (Δήμος Πατρέων, ΔΕΥΑ Πατρών, Δήμος Αιγιαλείας και ιδιώτες) στον Βιολογικό Καθαρισμό Αιγίου».
 3. Καθορισμός του δικαιώματος χρήσης βυτιοφόρου Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2013.
 4. Καθορισμός τελών ύδρευσης Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2013.
 5. Λήψη απόφασης για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
 6. Λήψη απόφασης για εκποίηση μηχανημάτων της Χαρτοποιϊας.
 7. Αποδοχή παραχώρησης χρήσης του τουριστικού περιπτέρου και πλατείας από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας
 8. Μεταβίβαση αρμοδιότητας στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου της λειτουργίας της ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΙΟΥ (άρθρο 83 παρ. 9 του Ν. 3852/10)
 9. Δήλωση διακοπής εργασιών στο έργο : «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΉΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΙΝΕΟΥ» – Ισόχρονη παράταση
 10. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων του Δ.Δ. Βαλιμιτίκων.
 11. Λήψη απόφασης για ανάθεση στη ΔΗΚΕΠΑ της διαχείρισης του χώρου του Πολύκεντρου.
 12. Ορισμός μελών Δ.Σ. του  Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία  «Δημοτικό Λιμενικό  Ταμείο Αιγιαλείας».
 13. Ορισμός μελών  για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (ΔΕΠ).
 14. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 98/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας περί Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε μία Σχολική Επιτροπή.
 15. Kαθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών άσκησης υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αιγιαλείας.
 16. Συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής άχρηστου υλικού του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος  2013.
 17. Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους των εκτελούμενων δημοτικών έργων για το έτος  2013.
 18. Oρισμός μελών γνωμοδοτικών επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 11 του κανονισμού λειτουργίας του.
 19. Oρισμός επιτροπής επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2013.
 20. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργων που η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 5.870,00 € για το έτος  2013.
 21. Λήψη απόφασης για ορισμό Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή παραλαβής έργων με προϋπολογισμό άνω των 6.926.00  €  που εκτελούνται βάσει μελέτης για το έτος  2013.
 22. Oρισμός μελών  επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών & μεταφορών του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 70 του Π.Δ.28/80, για το έτος 2013.
 23. Συγκρότηση  Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος  2013
 24. Ορισμός μελών Επιτροπής εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος  2013.
 25. Ορισμός μελών Εκτιμητικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος  2013.
 26. Ορισμός μελών οργάνου για την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων και το κλείσιμο των άνευ αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος  του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος  2013.
 27. Ορισμός μέλους του Δ.Σ., ως προέδρου, με τον αναπληρωτή του και ενός υπαλλήλου, ως γραμματέα, στα Α/θμια Συμβούλια Επιθεώρησης Κινηματογράφων – θεάτρων και εν γένει χώρων συγκέντρωση κοινού για το έτος  2013.
 28. Ορισμός μελών επιτροπής σύνταξης Κτηματολογίου για το έτος  2013.
 29. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή του άρθρου 1 του Π.Δ. 23/2000 περί καθορισμού παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων για το έτος  2013.
 30. Ορισμός μελών για την συγκρότηση της  Α/θμιας  Επιτροπής  Σταυλι-σμών και επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων για το έτος 2013.
 31. Ορισμός μελών για την συγκρότηση της Β/θμιας Επιτροπής Σταυλισμών και επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων για το έτος 2013.
 32. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου του ευεπιτήρητου επιχειρήσεων υπηρεσιών διαδικτύου ΙΝΤΕΡΝΕΤ για το έτος  2013.
 33. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων για το έτος  2013.
 34. Oρισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας για συμμετοχή στην επιτροπή του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα για το έτος 2013.
 35. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου για την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων (άρθρου 3 παρ. 6 του Π.Δ. 51/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 5 παρ. 7 του Ν. 2323/95)  για έκδοση ή ανανέωση παραγωγικών αδειών Λαϊκών Αγορών, για το έτος  2013.
 36. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τους ελέγχους που προβλέπονται από τις δ/ξεις των άρθρ. 53 & 54 του  Ν. 1416/84 & του άρθρου  52 του Ν. 2065/92.
 37. Έγκριση της υπ’ αριθ.147/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, περί έγκρισης μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Σιδηροδρομικού Σταθμού Διακοπτού, της κοινοπραξίας  J&P ΑΒΑΞ.
 38. Στην υπ’ αριθ.80/2012 απόφαση του Διοικ. Σ/λιου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας»,περί παραχώρησης αιθούσης στο ΝΠΔΔ ιδιοκτησίας του Δήμου Αιγιαλείας για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Παραρτήματος ΚΑΠΗ πρώην Δήμου Συμπολιτείας.
 39. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα  εκμίσθωσης με δημοπρασία σε κτηνοτρόφους των χορτολιβαδίων της Τ. Κ. Εξοχής
 40. Τροποποίηση της αριθ. 639/2012 απόφασης Δ.Σ. που αφορά την Συγκρότηση  Επιτροπής διερεύνησης βοσκών και βοσκοτόπων στον οικισμό Άνω Πύργος της Δ.Ε. Ακράτας.
 41. Επιλογή υποψηφίου οικονομικής ενίσχυσης  Κληρ/τος  Στρατηγού ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡ. ΤΣΙΓΚΡΗ », για το έτος 2011.
 42. Έγκριση αναγκαιότητας  παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Αιγιαλείας».