Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας

Η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου και ώρα 14.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Έγκριση έκδοσης εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης αποξήλωσης εναέριου δικτύου από την ΔΕΔΔΗΕ στο Ιστορικό Κέντρο του Αιγίου μεταξύ των οδών Κλ. Οικονόμου και Ανδρέου Λόντου.

2. Έγκριση παραλαβής μελέτης με τίτλο «Προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης οικισμού Παρασκευής Δήμου Αιγιαλείας».

3. Καθορισμός όρων διακήρυξης, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια σκυροδέματος».

4. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την μίσθωση οικοπέδου για την δημιουργία χώρου στάθμευσης στην Τοπική Κοινότητα Δαφνών του Δήμου Αιγιαλείας.

5. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου που βρίσκεται στην πλατεία πλησίον της παραλίας Τοπικής Κοινότητας Σελιανιτίκων του Δήμου Αιγιαλείας.

6. Ανάθεση εκτέλεσης έργου «Κατασκευή ράμπας στο Σ.Μ.Α.» Δήμου Αιγιαλείας.

7. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2013.

8. Ορισμό Συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης αγοράς του μοναδικού κατάλληλου ακινήτου ιδιοκτησίας Κήπου Ελένης στην Δ.Κ. Ροδοδάφνης.

9. Ορισμό Συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης αγοράς του μοναδικού κατάλληλου ακινήτου ιδιοκτησίας Γιαλελή Μιχαήλ στην Δ.Κ. Ροδοδάφνης.

10. Άσκηση ενδίκων μέσων ή μη κατά της 26/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αιγιαλείας («Κωνσταντίνα Καλπουρζίνη κατά Δήμου Αιγιαλείας).

11. Άσκηση ενδίκων μέσων ή μη κατά της 18/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου («SUPER BETON Α.Ε» κατά Δήμου Αιγιαλείας).

12. Άσκηση ενδίκων μέσων ή μη κατά της 33/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αιγιαλείας (Γεώργιος Κοσσιέρης κατά Δήμου Αιγιαλείας).

13. Άσκηση ενδίκων μέσων ή μη κατά της 415/2013 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αιγιαλείας («ΑΦΟΙ ΣΚΑΛΙΩΤΗ Ο.Ε.» κατά Δήμου Αιγιαλείας).

14. Άσκηση ενδίκων μέσων ή μη κατά της 416/2013 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αιγιαλείας (Παναγιώτης Λαμπρόπουλος κατά Δήμου Αιγιαλείας).

15. Άσκηση ενδίκων μέσων ή μη κατά της 413/2013 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αιγιαλείας (Άγγελος Χριστοδουλόπουλος) κατά Δήμου Αιγιαλείας).

16. Άσκηση ενδίκων μέσων ή μη κατά της 412/2013 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αιγιαλείας («ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.» κατά Δήμου Αιγιαλείας).

17. Άσκηση ενδίκων μέσων ή μη κατά της 409/2013 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αιγιαλείας (Ελένη Φίλη του Νικολάου κατά Δήμου Αιγιαλείας).

18. Άσκηση ενδίκων μέσων ή μη κατά της 410/2013 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αιγιαλείας (Ελένη Φίλη του Νικολάου κατά Δήμου Αιγιαλείας).

19. Άσκηση ενδίκων μέσων ή μη κατά της 399/2013 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αιγιαλείας (Χριστίνα Πριόβολου του Νικολάου κατά Δήμου Αιγιαλείας).

20. Παροχή εξουσιοδότησης σε δικηγόρο για δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής.

21. Έγκριση ασκηθεισών αιτήσεων για τον καθορισμό τιμής μονάδος ενώπιον του Εφετείου Πατρών, σχετικά με τις αριθ. 101/2013 & 102/2013 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαβρύτων (Χριστόφορος Α. Παπαργυριάδης & Νικόλαος Α. Παπαργυριάδης κατά Δήμου Αιγιαλείας).